مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری عبارت می باشد از کلیه موجودی دانش غیرانسانی در سازمان که در برگیرنده پایگاه داده ها، نمودارهای سازمانی، استراتژی ها، راهنمای فرآیندها و هرچیزی می باشد که ارزش آن برای شرکت بیشتر از ارزش مادی آن می باشد (بنتیس و ریچارد، 2000، 92-85) . برای افرادی که از سطح بالایی از خرد برخوردار باشند، اما اگر سازمان، دارای سیستم ها و رویه های ضعیفی باشد و افراد به وسیله آن عملیات خود را دنبال کنند، کل توان بالقوه سرمایه فکری تحقق نخواهد پیدا نمود. سازمان های با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی هستند که به افراد اجازه تجربه چیزهای جدید، یادگیری، شکست و تجربه دوباره را می دهد (بنیتس و وینچ، 1998، 76-13)[1].

3- سرمایه مشتری

مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش بکار گرفته شده در کانال های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار می باشد (بنتیس و همکارانش، 2000، 92-85)[2].

روش های سنجش ریسک:

واریانس یا انحراف معیار بازده های موردانتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک می باشد. اگرچه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما بهره گیری از واریانس یا  انحراف معیار بازده فراگیرتر می باشد، زیرا :

اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.

دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.

سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کاربرده می شوند .

4- سرمایه فیزیکی

در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر کامل از کارآیی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم می باشد که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل دارایی­ها منهای دارایی های نامشهود می باشد.

معیارهای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به گونه کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری

2- معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری

معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری

دامنه تغییرات

تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار صفت متغیر مورد مطالعه را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نمایش می دهند. این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات  موجود، تنها به دوعدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. و در صورت  انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکورد یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد (راعی و سعیدی ، 1385، 91)1.

متوسط مجذور انحرافات (واریانس)

به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر می باشد، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات  بهره گیری از مجذور آن هاست. بدین مقصود، از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاور ها به شمار می رود، بهره گیری می گردد.

(1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انحراف معیار

برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات بهره گیری می گردد. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، بایستی هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت مجذور واریانس مجدداً حساب می گردد و شاخص انحراف معیار را می سازد.

(2)

براین اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک براساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما بایستی این نکته را خاطر نشان نمود که پیش فرض بهره گیری از واریانس و انحراف معیار ، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر می باشد، زیرا که در این توزیع شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می گردد(راعی و سعیدی، 1385، 93)1.

[1] . Bontis & Vinch,1998,13-76

[2] . Bontis et al,2000,85-92

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری