عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

بهای پژوهش  وتاخیر در معامله[1]

 این بها به هزینه فرصت از دست رفته برای رد یک معامله و اندازه کوشش صورت گرفته برای یافتن قیمت بالاتر اطلاق می گردد(آمیهود ومندلسون[2]،2008،3). به گونه کلی معامله کنندگان در همه حال بین جستجوی بیشتر و معامله سریع تر با مزیت کمتر به مقایسه می پردازند. به گونه بالقوه سرمایه گذارن نهادی در حالتی که حجم عمده ای از سهام را مبادله می کنند هزینه جستجوی بیشتر را به فروش فوری به قیمت نامناسب ترجیح می دهند (همان منبع،12).

مبادله کنندگان در جستجوی بیشتر، متحمل هزینه پژوهش وتاخیر می شوند زیرا این مبادلات به صورت فوری انجام نمی گردد این مورد برای بازار های غیر رقابتی مانند OTC )بازارهای خارج از بورس) بیشتر مشهود می باشد برای این بازار ها اندازه هزینه جستجو یا به گونه کل هزینه نقد شوندگی بیشتر می باشد (ماگ  [3]،1997،8).

 

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، با عوامل زیادی در ارتباط می‌باشد که این روابط موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد. از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر تصریح نمود (رساییان ،1389 ، 20-4).

 

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها

یکی از رویکردهای مورد بهره گیری در تحقیقات مختلف برای پیش بینی بازده سهام، رویکرد مبتنی بر رویداد می باشد. این رویدادها شامل تجزیه سهام، اعلام سود، تغییر در رتبه بندی شرکت‌ها، حذف یا افزایش سود تقسیمی، عرضه اولیه و …می‌باشد. نتایج بعضی از تحقیقات، حاکی از وجود ارتباط بین بازده سهام و بعضی اطلاعات غیرمالی می‌باشد. معیارهای نقدشوندگی سهام همچون اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم معاملات، حجم دلاری معاملات ،تعداد دفعات انجام معامله، و درصد روزهای انجام معامله در طول دوره(سال)  مانند معیارهایی هستند که می‌توانند با بازده سهام شرکت‌ها ارتباط داشته باشند.

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازده بیشتری را از نگهداری سهم های با درجه نقدشوندگی پایین انتظار دارند. آمیهاد و مندلسون در سال 1986 از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی بهره گیری کردند. نتایج پژوهش آنها بیانگر ارتباط مثبت بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌باشد. هرچه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران نیز بیشتر خواهد بود(آمیهودومندلسون[4]،2008،4).

 

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بانرجی و همکاران [5](2005) شواهدی در مورد ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و نقدشوندگی بازار سهام فراهم نمودند. آن‌ها نشان دادند که دارندگان سهم های کم نقدشونده تمایل بیشتری به دریافت سود نقدی دارند. در واقع نتایج پژوهش آنها بیانگر وجود ارتباط منفی و معنی دار بین نقدشوندگی سهام و توزیع سود نقدی می باشد. (همان منبع،5)

فاما و فرنچ[6](2001 )نشان دادند که افزایش نقدشوندگی بازار سهام آمریکا از مهمترین عوامل کاهش طرفداری سهامداران از دریافت سود نقدی می باشد. نقدشوندگی سهام بر سیاست تقسیم سود شرکت ها تأثیر بسزایی دارد.

 

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

نسبت اهرم مالی نمایانگر اندازه بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و نیز اندازه ریسک مالی شرکت می باشد.اندازه اهرم مالی تاثیرات فراوانی بر صورتهای مالی دارد به طوری که در مطالعات چند دهه اخیر نشان داده گردید که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی تاثیر داشته و افزایش اهرم مالی اندازه نقدشوندگی را کاهش می دهد در این ارتباط لزموند و همکاران [7](2008) به مطالعه اثر تغییر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی پرداختند برای این مقصود 276 شرکت امریکای  در بین سالهای 1980-2006 که اندازه تغییر در بدهی حداقل 20٪  مجموع دارایی شرکت بوده می باشد را انتخاب نمودند نتایج پژوهش نشان داد  شرکت های که اهرم مالی را افزایش داده اند اندازه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا به اندازه یک درصد رشد داشته و شرکتهای که کاهش دراهرم مالی داشتند اندازه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا به اندازه 2 درصد نزول نموده می باشد.  زیرا  اهرم مالی بیشتر، ریسک مالی را افزایش داده و این اقدام منجر به کاهش تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهم می گردد پس شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا افزایش می یابدجهانخانی و یزدانی( 1384). به طوری که(آمیهودومندلسون[8] ،2008،10-12) عقیده دارند مدیران برای بهره گیری از اهرم مالی بین مزایایی مالیاتی و کنترل بالاتر در برابر مجموع هزینه اهرم مالی و کاهش در اندازه نقدشوندگی،  همواره در حال موازنه هستند فریدر و مارتل  به مطالعه اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سال‌های 1988 تا 1998پرداختند. معیار نقدشوندگی سهام در پژوهش آنها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌باشد وآنها در پژوهش خود از اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (معیار نقدشوندگی سهام)، بازده مجموع دارایی‌ها (معیار سودآوری شرکت که از طریق تقسیم EBIT بر مجموع دارایی‌ها بدست می‌آید)، لگاریتم جمع کل دارایی‌ها (معیار اندازه شرکت)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (معیار فرصت رشد شرکت)، نوسانات جریانات نقدی و هزینه‌های پژوهش و توسعه به عنوان متغیرهای مستقل بهره گیری نمودند.. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 27 درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. در ضمن، افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می گردد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) اهرم مالی افزایش می‌یابد. این مسئله با این نظریه که مدیران در صورتی که تأمین مالی از طریق انتشار سهام، گران قیمت باشد به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رو می‌آورند مطابقت دارد(همان منبع،6-5).

1-Search and delay costs

[2]-Amihud & Mendelson

[3]-Mag

[4]-Amihud & Mendelson

[5]-Banerji et al

[6]-Fama & French

[7]-Lezmond et al

[8]-Amihud & Mendelson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری