مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

دنیس و استیریکلند [1]در سال 2003 با بهره گیری از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری از نقد شوندگی سهام، ساختار مالکیت را طی دوره تجزیه سهام با نقد شوندگی مرتبط می سازند. گرچه آنها به این نتیجه رسیدند که بعد از تجزیه سهام شرکت‌ها ،نقد شوندگی آنها افزایش می یابد اما منافع نقد شوندگی بستگی به اندازه مالکیت سازمانی دارد. دنیس و استریکلند به این نتیجه رسیدند که نقد شوندگی با سطح مالکیت سازمانی ارتباط منفی دارد

گرکیتی سانسورن و دیگران [2]در سال 2006 کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایلند را که از ژانویه سال 2000 تا ژانویه سال 2004 حداقل یک بار تجزیه سهام داشتند شامل 104 شرکت مورد مطالعه قرار دادند. هدف از پژوهش آنها مطالعه اثر تعدیل کننده مالکیت افراد داخلی بر تاثیر تجزیه سهام بر نقد شوندگی سهام که با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری می گردد، می‌باشد. نقد شوندگی سهام بعد از تجزیه سهام بهبود می یابد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش درصدی بعد از تجزیه سهام کاهش می یابد در حالیکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در شرکت‌های موجود در نمونه کنترلی که شرکت‌هایی با شرایط مشابه هستند که تجزیه سهام نداشته اند ، تغییر محسوسی ندارد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که کاهش در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با نسبت مالکیت افراد داخلی ارتباط دارد. سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آنها بالا می‌باشد کاهشی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان نمی‌دهند .برعکس سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آنها پایین می باشد کاهش معنی داری در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان می‌دهند. پس می توان نتیجه گرفت که اثر نقد شوندگی تجزیه سهام فقط در مورد سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آنها پایین می باشد مصداق پیدا می کند.

 

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود

بتاچاریا و همکاران [3]به مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام شرکت‌های NYSE و NASDAQ در دوره زمانی 2005-1998 پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که پایین بودن کیفیت سود باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش نقدشوندگی سهام می گردد.کیفیت سود بالا منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه می گردد. مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات دیاموند  و ورچیا [4] بیانگر این موضوع می باشد که کیفیت افشاء اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می گردد. افزایش کیفیت سود نیز منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات در مورد سهام شرکت و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام می گردد.

 

6-7-2 ارتباط بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

به گونه کلی ادبیات مالی بیانگر اثرات مهم هزینه‌های انجام معاملات بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران می‌باشد. این نظریه در سال 1986 توسط آمیهودومندلسون[5] مطرح گردید که سهم هایی که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالایی دارند،معمولاً توسط سرمایه‌گذارانی نگهداری می شوند که افق سرمایه‌گذاری آنها بلند مدت می‌باشد. آمیهود و مندلسون در سال 1986 بازده مورد انتظار یک سهم یا یک شرکت را تابعی صعودی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌دانند.بازده مورد انتظار با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش می‌یابد چراکه سرمایه‌گذاران می‌خواهند هزینه‌های انجام معامله خویش را جبران نمایند.

آنها تئوری خویش را با بهره گیری از سهامی که در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد می‌گردید آزمودند و به این نتیجه رسیدند که بازده با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارتباط مثبت دارد.این نتیجه بیانگر این مطلب می باشد که هزینه سرمایه و نقدشوندگی با یکدیگر ارتباط منفی دارند. هرچه هزینه سرمایه بیشتر باشد بازده مورد انتظار بیشتر می گردد ودر نتیجه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد و به تبع آن نقدشوندگی کاهش می‌یابد. با اهمیت تر از این مورد این بود که آنها به این نتیجه رسیدند که سهم هایی که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیشتری دارند توسط سرمایه‌گذارانی نگهداری می شوند که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت تری دارند.آتکینس و دیل [6]در سال 1997 فرضیه‌های خویش مبنی بر اینکه نقدشوندگی و هزینه‌های انجام معاملات می‌توانند بر دوره نگهداری سهام توسط سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند را مورد آزمون قراردادند.آنها ارتباط مثبتی را بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بازار آمریکا به دست آوردند. چانگ و وی [7] در سال 2005  اطلاعات روزانه برای 4 دوره 3 ماهه در سال 1995 را برای 52 شرکت خارجی (B)و داخلی(A) مشابه در بورس اوراق بهادار چین گردآوری نمودند.این اطلاعات عبارت بودند از دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام. نتایج پژوهش چانگ و وی که ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و دوره نگهداری سهام را مورد مطالعه قرار دادند به تبیین زیر می‌باشد:

1-بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط مثبتی هست.

2-ارتباط بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از نظر کیفی هم در شرکت‌های گروه (A) و هم در شرکت‌های گروه (B)مشابه می‌باشد. یعنی بااینکه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اساساً در دو بخش AوBمتفاوت می باشد،حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به نقدشوندگی در هر دو بخش تقریباً مشابه می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

تحقیقات تئوریک نشان می‌دهد که در بازارهایی که خرید و فروش سفارشی دارند ناشناخته بودن سفارش به قیمت معین [8] باعث افزایش نقدشوندگی و افزایش عمق بازار می گردد.

فرد و دیگران [9] در سال 2005 ارتباط بین ناشناخته بودن سفارشات به قیمت معین و هویت معامله‌گران را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام که یکی از معیارهای نقدشوندگی می‌باشد،در سه بازار یورونکست پاریس،بورس سهام توکیو و بورس سهام کره آزمون نمودند. بورس سهام توکیو و یورونکست پاریس به ترتیب از 30 ژوئن 2003و 23 آوریل 2001 اطلاعات مربوط به هویت معامله‌گران را از سفارشات به قیمت معین حذف نمود.اما بورس سهام کره وجود اطلاعات مربوط به هویت معامله‌گران را در دفتر سفارشات به قیمت معین از 25 اکتبر 1999 مرسوم نمود.کامرتون فرد و دیگران اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل و بعد از این تاریخها مطالعه نمودند. بدین مقصود اطلاعات مربوط به 64 سهم که در شاخص 100 یورونکست [10] موجود بودند و در یورونکست پاریس [11]نیز دادوستد می‌شدند را استخراج نمودند.

[1]-Dennis & Strickland

[2]-Gerkiti et al

[3]-Bhattacharya et al

[4]-Diamond & Verrecchia

[5]-Amihud & Mendelson

[6]-Atkins & Dyel

[7]-Chung & Wei

[8]-Limit order

[9]– forde et al

[10]-Euronext 100 index

[11]-Euronext Paris

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری