مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن[1]

شیوه های اندازه گیری برای دارایی های نامشهود در درون چهار مقوله اصلی از شیوه های اندازه گیری جا داده شده می باشد این طبقه بندی ها با توسعه طبقه بندی های لوثی و ویلیامز[2]، 2000 توسط بارن و همکاران[3] ،1998 پیشنهاد شده می باشد.

 

1-6-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری[4]

برآورد ارزش دلاری دارایی های نامشهود بوسیله شناختن اجزاء مختلف آن می باشد. یکبار این اجزا مشخص می گردد، آنهایی که می توان به گونه مستقیم عرضه نمود، به گونه جداگانه و یا به صورت یک ضرب جمع شونده ، ارزیابی می گردد.

 

2-6-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه [5]

تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد.

 

3-6-2- روش های برگشت دارایی ها [6]

میانگین  عایدات بعد از مالیات یک شرکت برای یک دورۀ زمانی، تقسیم بر میانگین دارایی های مشهود شرکت گردد نتیجه ROA شرکت می باشد که پس از آن با میانگین صنعت مقایسه می گردد. تفاوت ایجاد شده با میانگین دارایی های مشهود شرکت در برآورد یک میانگین درآمد سالانه از دارایی های نامشهود می باشد، با تقسیم  کردن میانگین درآمدها مذکور بر میانگین هزینه های سرمایه شرکت یا یک نرخ بهره، می توان برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری استنتاج  نمود.

 

 

 

4-6-2- روش های کارت امتیاز[7]

اجزای مختلف دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری شناخته شده اند و مقیاس ها و شاخص های ساخته شده در برگه های امتیازی گزارش شده اند ویا به صورت نمودار نشان داده شده اند . روش های SC شبیه روش های DIC هستند که هیچ برآورد دلاری از دارایی های نامشهود ندارند.

 

[1] . ClintB.& DarrenB

[2] . Luthy & Williams ,2000

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] . Barren et al ,1998

[4]. DIC

[5] .MCV

[6] .ROA

[7] .SC

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری