مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه سرمایه فکری با بهره گیری از مدل پالیک

روش های گوناگونی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری هست که مزایا و معایب هر یک اظهار گردید . در این کار تحقیقاتی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک بهره گیری شده که از علت های بهره گیری از این روش راحتی آن در محاسبه سرمایه فکری می باشد که از طریق صورت های مالی و یادداشت های همراه آن جهت این کار بهره گیری می گردد و همانطور که می دانیم صورت های مالی آن چیز که را که در واقعیت هست نشان می دهد و ساخته پرداخته ذهن و تخیل نیست و به آن چیز که در شرکت هست از دیدگاه مالی (ریالی) نگاه می کند.

پالیک در سال 1998 و 2000 ارزش افزوده کارایی عقلایی[1]  را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه نمود. در روش (ارزش افزوده کارایی عقلایی) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درمورد ارزش کارایی ایجاد شده از دارایی های عینی و غیرعینی درون یک شرکت تهیه شده می باشد. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده[2]  شروع می گردد. ارزش افزوده تفاوت بین out و IN می باشد. مقصود از out کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سرویس های ارائه شده به بازار می باشد و مقصود از IN تمام هزینه هایی می باشد که جهت تولید کالاها و خدمات وسرویس ها هزینه شده می باشد.

بایستی به این نکته مهم توجه داشت که در مدل پالیک هزینه  کار (کل هزینه حقوق و دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک غیر از هزینه های IN شامل نمی گردد. حقوق و دستمزد نسبت به تأثیر فعالیت در فرآیند ایجاد شده ارزش، عامل بلقوه( که توسط هزینه های کار ایجاد می گردد) به عنوان یک هزینه محسوب نمی گردد.

بدین گونه رمز اساسی در مدل پالیک رفتار کار به عنوان ارزش ایجاد شده شرکت تجاری می باشد. این نتیجه آن می باشد که ارزش اضافه شده توسط سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری  منعکس می گردد. هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی گردد در VA غیر از IN محسوب نمی گردد پس VA را می توان به صورت معادله زیر نوشت:

سود عملیاتی + هزینه  حقوق و دستمزد + هزینه استهلاک = VA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) محاسبه کارایی سرمایه فیزیکی [3]:

ارزش افزوده (VA) به سرمایه فیزیکی بکار گرفته شده را ، کارایی سرمایه فیزیکی می گویند که این شاخص برای نشان دادن ارزش افزوده ایجاد شده (VA) به وسیله سرمایه فیزیکی می باشد.

دارایی مشهود / ارزش افزوده = CEE = VA / CE

دارایی های نامشهود = ارزش دفتری دارایی های نامشهود – ارزش دفتری کل دارایی = CE

CEE اظهار کننده توانایی فکری شرکت ها نسبت به بکارگیری سرمایه فیزیکی جهت ایجاد ارزش افزوده می باشد. زمانی که گروه های مختلف شرکت ها با هم مقایسه می شوند، شرکت هایی که CEE بالاتری دارند نشان می دهد که نسبت سرمایه فکری شان ارزش افزوده (VA) بیشتری کسب کردند.

ب) محاسبه کارایی سرمایه انسانی [4]:

کارایی سرمایه انسانی نشان می دهد که چطور  VA بیشتر با ریال صرف شده برای هزینه حقوق ودستمزد در شرکت ایجاد شده می باشد. نسبت VA به HC ، توانایی- HC را نسبت به ایجاد ارزش در یک شرکت اظهار می کند.

نامتناقض با نظریه های دیگر رهبران نویسنده سرمایه فکری(سویبی،1998 و ادوینسون، 1997)[5] .

پالیک اظهار می کند که کل هزینه های حقوق و دستمزد شاخصی از یک شرکت می باشد. پالیک فرض می کند که زیرا بازار حقوق و دستمزد را مشخص می کند که همان نتایج  عملکرد می باشد، پس نسبت VA به HC ، تواناییHC را برای ایجاد ارزش در شرکت اظهار می کند.

(هزینه حقوق و دستمزد کل شرکت) / (ارزش افزوده) = HCE = VA /HC

کل حقوق  و دستمزد پرداختی به منابع انسانی = HC

به گونه مشابه وقتی که HCE در سطح یک گروه از شرکت ها  مقایسه می شوند، HCE یک شاخص از کیفیت منابع انسانی شرکت و توانایی هایش نسبت به VA برای هر ریال صرف شده بر HC می باشد  وشرکت هایی که HCE بالاتری دارند نشان دهنده این می باشد که به نسبت هزینه های حقوق و دستمزد ارزش افزوده بیشتری حاصل شده می باشد. یعنی کارایی کارکنان آن شرکت بالا می باشد.

[1] .VAIC

[2] .VA

[3] .CEE

[4] .HCE

[5] . Sveiby 1998 & Edvinson 1997

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری