مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

براساس این دو دیدگاه، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته می باشد که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم (ریسک نامطلوب) می پردازد.

از آنجا که هدف کلیه سرمایه گذاران، کسب بیشترین بازدهی می باشد، مفهوم ریسک نیز اظهار می گردد. در حقیقت، ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد وهمواره بیشترین بازدهی با در نظر داشتن حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.

مفهوم ریسک در بازار مالی تأثیر کلیدی را بازی می کند، پس بایستی آن را شناخت و اندازه­گیری نمود و برنامه ای در نظر گرفت که بتواند ریسک های غیرضروری را از بین برده، ریسکهای همراه با فرصت را مدیریت کند. ضمناً ، یادآوری این نکته نیز ضروری می باشد که ریسک لزوماً پدیده­ای منفی نیست، بلکه به  همراه هر فرصتی، ریسک نیز هست و اصولاً نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد، زیرا که کلیه فرصت ها نیز به این شکل از بین می طریقه. به همین علت رشته علمی – حرفه ای مهندسی مالی با مدیریت ریسک و خلق فرصت ها ، راه حل های بدیهی را ارائه می دهد و صاحبان صنعت را با شرایطی مطمئن تر مواجه می سازد تا در کنار آن بتوانند فعالیتهای سرمایه گذاری خود را بطور بهینه به انجام رسانند.

تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحبنظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان تصریح داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص اندازه گیری ریسک، اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش های جدیدتری مانند «ریسک نامطلوب»[1] ، بهره گیری از «دیدش»[2] و در نهایت «ارزش در معرض ریسک و خطر»[3] معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری بهره گیری می کنند. در سال 1952، هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه «خط مجموعه کارا»[4]  برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی برای این کار ، انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی ، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ، شاخص بتا (ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی «خط مشخصات»[5] ارائه نمود و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای [6] ، مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری نمود. مک کالی ، معیار «دیرش» را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی نمود و براساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک مانند  تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی ، به ارتباط غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی گردید و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید.

بعد از دهه 1970 و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب گردید و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی ها قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، بعضی نظریات قدیمی که به  علت زمانبر بودن و پیچیدگی های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجدداً مطرح گردیدند، مانند ریسک نامطلوب که آغاز توسط متقدمین مطرح گردیده بود در سال 1996 مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره پیدا نمود و تحقیقات متعددی نیز انجام گرفت که چالش های آن نیز هنوز ادامه دارد.

همزمان در سال 1996 وترستون[7] ، مدیر مؤسسه جی . پی . مورگان[8] ، مدل ارزش در معرض ریسک را معرفی نمود. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد اختصار می نمود و مقداری از سرمایه یک مؤسسه را که در معرض زیان قرار می گرفت تعیین می نمود، برای بهره گیری کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن و روش های محاسباتی و دقیق کردن عدد نهایی از طرق مختلف خصوصاً فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی افزوده گردید (بنتیس،1998، 125)[9].

با در نظر داشتن تاریخچه تاریخ ها و کوشش ها در جهت اندازه گیری ریسک و پیشرفت هایی که هر دوره به وقوع پیوسته می باشد، می توان طبقه بندی زیر را در مورد معیارهای اندازه گیری ریسک ارائه داد (همان منبع ، 126)[10] .

[1] .Downside  Risk

[2] . Duration

[3] . Value  at  Risk ,Var,

[4] . Efficient  frontier line

[5] . The  characteristic  line

[6] .CAPM

[7] . weterstone

[8] . J.P.  Morgan

[9] . Bessis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری