مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

برای بورس سهام توکیو [1] نیز سهم های شاخص [2]Topix100 انتخاب گردیدند. برای بورس سهام کره [3] امکان شناسایی سهم ها برای شاخص های اصلی بازار در تاریخ مورد نظر موجود نبود.لذا 250 سهم برتر از نظر سرمایه بازار انتخاب گردیدند.سپس در نمونه نهایی سهم هایی قرار گرفت که حداقل به گونه پیاپی به مدت 120 روز قبل و بعد از تاریخ های مورد نظر دادوستد شده بودند.این امر باعث گردید که تعداد شرکت‌های انتخاب شده در 3 بازار به این شکل کاهش یابد:از نمونه یورونکست پاریس 6 شرکت،از Topix100 ،3 شرکت و از 250 شرکت برتر KSE ،50 شرکت حذف گردیدند.نتایج پژوهش بیانگر تاثیر تغییر در ناشناخته ماندن سفارشات به قیمت معین بر نقدشوندگی می‌باشد.معیار نقدشوندگی در پژوهش آنها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌باشد که هر چه کمتر باشد منجر به نقدشوندگی بیشتر بازار می گردد( آمیهودومندلسون[4] ،2008،14).

 

8-7-2 ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام

معمولاً معامله‌گران قیمت‌های پیشنهادی خود را نسبت به قیمت‌های پیشنهادی قبلی به خریداران افزایش می‌دهند.این مسأله بر نقدشوندگی بازار و رفاه معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روابط بلند مدت به معامله‌گران این امکان را می‌دهدکه از معامله براساس اطلاعات محرمانه از طریق افزایش قیمت‌های پیشنهادی به خریداران دوری نمایند.زیرا با افزایش قیمت‌های پیشنهادی،معامله‌گران مطلع،دیگربا شخص معامله‌گر، معامله نمی‌کنند. یک معامله‌گر هیچگاه نمی‌داند که یک خریدار دارای اطلاعات نهانی می‌باشد یا خیر،اما با مشروط کردن پیشنهاد خود بر مبنای منافع معاملات قبلی می‌تواند از سفارشاتی که بر اساس اطلاعات نهانی می باشد ممانعت نماید.افزایش قیمت‌های پیشنهادی،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهد و کاهش رفاه سرمایه‌گذاران را موجب می گردد.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که:1- بین قیمت‌های پیشنهادی معامله‌گران و منافع ناشی از معاملات قبلی آنها ارتباط مثبت هست.2- بین فراوانی(تکرار) افزایش قیمت‌ها و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط مثبت هست(دسگرانگس و فوکالت[5]،2005،33) (آمیهودومندلسون[6] ،2008،15).

 

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها

نقدشوندگی شرکت در ادبیات مالی به دو مفهوم می‌باشد نقدشوندگی دارایی‌های واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن. یک داراریی، نقد به شمار می رود اگر بتواند با سرعت و هزینه‌ای کم به وجه نقد تبدیل گردد. این تعریف هم شامل دارایی‌های واقعی و هم شامل دارایی‌های مالی می گردد. مفهوم اول نقدشوندگی، نقدشوندگی دارایی‌های واقعی شرکت می‌باشد که طبق آن، یک شرکت نقدشونده به شمار می رود اگر نسبت بالایی از دارایی‌های نقدی همچون وجوه نقد در ترازنامه اش داشته باشد.مانند تحقیقات اخیر می‌توان به تحقیقاتی تصریح نمود که به مطالعه ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها و نقدشوندگی دارایی‌های آن‌ها پرداخته‌اند. در گذشته، چندین مطالعه، به شواهد غیرمستقیمی در خصوص تأثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته‌اند. به گونه اخص، این مطالعات، شواهدی را در خصوص این‌که نقدشوندگی دارایی، هزینه‌های بحران مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد ارائه می‌دهند. آن‌ها استدلال می‌کنند که نقدشوندگی دارایی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام می گردد.دارایی‌های نقدشونده همچون وجه نقد و معادل آن به سهولت قابل ارزشیابی می‌باشند و عدم تقارن اطلاعاتی بسیار پایینی نیز متوجه آن‌ها می‌باشد. در حالی که دارایی‌های کم نقدشونده شامل سرمایه‌گذاری ها و فرصت های رشد به سختی قابل ارزیابی می‌باشند و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد آن‌ها بیشتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری دارند از آنجا که سهام یک شرکت، ادعایی بر دارایی‌های واقعی اساسی آن می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت که نقدشوندگی سهام شرکت بایستی انعکاسی از نقدشوندگی دارایی‌های اساسی آن باشد. از این رو انتظار می رود که نقدشوندگی سهام شرکت ارتباط‌ای مثبت با نقدشوندگی دارایی‌های آن داشته باشد(ابودی و دیگران[7]،2000،55) (آمیهودومندلسون[8] ،2008،15).

 

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

لسموند[9]در سال 2005 به مطالعه معیارهای نقدشوندگی، شامل معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر قیمت یعنی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر حجم  در 31 بازار نوظهور پرداختند. مشخصه بازارهای نوظهور تغییرپذیری و نوسان سریع اما بازده قابل توجهی می باشد که می‌تواند به آسانی از مرز 75% سالانه تجاوز کند.آن چیز که که این بازده های زیاد را متعادل می کند هزینه‌های نقدشوندگی می‌باشد که یکی از معیارهای آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌باشد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارای دامنه ای بین 1% برای بازار تایوان تا 47% برای بازار روسیه می‌باشد. لسموند پس از مطالعه معیارهای نقدشوندگی در بازارهای نوظهور به این نتیجه رسید که معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر قیمت لسموند و دیگران  در سال 1999 و رل در سال 1984در نشان دادن اثرات نقدشوندگی بین کل کشورها بهتر از معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر حجم اقدام می کند.در مورد نقدشوندگی داخل کشور نیز برآوردکننده های نقدشوندگی لسموند و دیگران(1999) و تاحد کمتری آمیهاد در سال 2002 معیارهای نقدشوندگی بهتری می‌باشند.آزمون اثر قوانین حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد که کشورهایی که سازمانهای سیاسی و حقوقی ضعیفی دارند نسبت به کشورهایی که سیستم‌های حقوقی و سیاسی قوی‌ای دارند به گونه معنی‌داری هزینه‌های نقدشوندگی بالاتری دارند.بالاتر بودن ریسک سیاسی باعث افزایش هزینه‌های انجام معامله و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می گردد(آمیهودومندلسون[10] ،2008،15).

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

آسیوگلو و دیگران [11]در سال 2005 با انتخاب 828 شرکت از S&P1500  [12] که در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد می‌شدند و درسال 2000 بیش از ده میلیون دلار درآمد داشتند به مطالعه تأثیردستمزد حسابرسی برنقدشوندگی بازار که  معیار آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌باشد،پرداختند.آنها پس از کنترل سایر عوامل تعیین کننده نقدشوندگی ارتباط مثبتی را بین کارمزد حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و همچنین هزینه‌های انتخاب نادرست انجام معامله تشخیص دادند. این نتایج با نتایج پژوهش ریچاردسون [13]در سال 2004 که می‌گوید امکان بالقوه توافق بر سر کیفیت حسابداری با حسابرسان از طریق دستمزد حسابرسی در شرکت‌هایی که مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند، بیشتر می باشد، مطابقت دارد(آمیهودومندلسون[14] ،2008،18-17).

[1]-Tokyo Stock Exchange

[2]-Topix100 index stock

[3]-Korean Stock Exchange

[4]-Amihud & Mendelson

1-Desgranges & Foucault

[6]-Amihud & Mendelson

1-Aboodyet al

[8]-Amihud & Mendelson

[9]-Lesmond

[10]-Amihud & Mendelson

[11]-Ascioglu et al

[12]-Standard and Poor’s

[13]-Richardson

[14]-Amihud & Mendelson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری