عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه کارایی سرمایه ساختاری [1]

سومین ارتباط کارایی سرمایه ساختاری می باشد که سهم سرمایه ساختاری را در ایجاد ارزش نشان می دهد.

در مدل پالیک SC = VAi – HCi . در اندازه گیری SCE مقداری از SC مورد نیاز نسبت به تولید یک دلار از VA می باشد و آن شاخصی از چگونگی موفقیت SC در خلق ارزش می باشد. به خلاف HCE و CEE و VA مقسوم علیه برای SCE می باشد. بدین گونه سومین ارتباط بین VA و SC به صورت زیر محاسبه می گردد:

(ارزش افزوده ) /(سرمایه ساختاری)      SCE = SC / VA    (1 )

(کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت) – (ارزش افزوده)  SC = VA – HC           (2)

آخرین نسبت محاسبه توانایی فکری از یک شرکت می باشد و آن اختصار ای از کارایی های مورد توجه پیشین می باشد. این نتایج دریک شاخص جدید و واحد همان VAIC می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   VAIC = CEE + HCE + SCE      (3)

ریسک چیست؟

فرهنگ وبستر[2] ، ریسک را «در معرض خطر قر ار گرفتن» تعریف کرده می باشد. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه می باشد می داند.

گالیتز[3]، ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند.

تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می سازد. پس امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متصور سازد.

گیلب[4]، ریسک را این چنین معرفی می کند « هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چیز که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ریسک نامیده می گردد»

در زیر به دیدگاه دو نفر از صاحبنظران مدیریت مالی در ایران درمورد تعریف ریسک تصریح  می گردد:

ریسک به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب می باشد .

ریسک به شرایطی اطلاق می گردد که نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد .

اولین بار هوی مارکویتز[5] (1952) براساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی[6] برای ریسک معرفی نمود. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف نمود. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های 1385-1375 عبارتست از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.

سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می شوند، مانند ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود. دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک هست که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.

هیون، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند .

پس برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه نمود:

– دیدگاه اول : ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهی اقتصادی در آینده.

– دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده (ریسک نامطلوب).

 

8-2- انواع ریسک:

با در نظر داشتن تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی به ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می گذارد. مؤسسات مختلف مانند شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی ، مؤسسات پولی ومالی و حتی دولت ها با در نظر داشتن حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاص مواجه می شوند. ریسک در یک معنای عام عبارت می باشد از تغییرات قیمت که این قیمت به خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود ، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال، تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل می باشد که هر یک به عنوان سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. به  عنوان مثال، ریسک پرسنلی شاید در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و در انواع ریسک ذکر نگردد، اما طبیعی می باشد که اعتصاب یک روزه کارگران یک شرکت یا یک اداره دولتی، سطح تولید و خدمات را به شدت تغییر دهد و همین عامل بر قیمت تمام شده  محصول یا خدمت و در نتیجه بر سودآوری اثر گذارد. در صورتی که سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، همین اعتصاب می تواند قیمت سهام را بطور محسوسی کاهش دهد.

مثال دیگر در خصوص ریسک، تغییرات قوانین حاکم بر نظام اقتصادی می باشد که بر پیکره سازمان بسیار اثرگذار بوده، نوع عملیات و سطح عملیات را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد. با در نظر داشتن تقسیم بندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف نظاره می گردد، محقق رایج ترین انواع تقسیم بندی را با دو توجه متفاوت به  انواع ریسک در نمودار زیر تدوین و ارائه نموده می باشد که در ادامه به مطالعه آنها می پردازیم. البته این تقسیم بندی ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، بایستی تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه، مورد مطالعه قرار داد.

[1]. SCE

[2] . Webster’s  New  collegiate  Dictionary

[3] . Galitz

[4] . Gibl

[5] . Marowitz,1952

[6] . Numerical  Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

1- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

2- مطالعه تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

3- مطالعه اندازه سرمایه انسانی

4- مطالعه اندازه سرمایه ساختاری

5- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

پایان نامه مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری