مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

بسیاری از این شرکت ها نیز شرکت هایی هستند که کنترل خانوادگی بر آنها اعمال می گردد. آنها به این نکته تصریح می‌کنند که بهره گیری از ساختارهای مالکیت هرمی در آسیای شرقی بسیار متداول می باشد. بعلاوه گروه مدیریت به همراه اعضای خانواده در راس مالکیت هرمی معمولاً بزرگترین دارنده بلوک سهام می‌باشند. کلاسنس و دیگران شواهد پشتیبانی برای این موضوع فراهم آوردند که خانواده هایی که مدیریت شرکت در دست آنهاست به جای دادوستد سهام، سهام خود را نگه می‌دارند.آنها نشان دادند که با این که تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه‌گذاران خرده فروش یا افراد بیرونی را افزایش می‌دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع از اثر مثبت تجزیه سهام بر نقدشوندگی سهام می گردد. پس نقدشوندگی سهام بایستی بعد از تجزیه سهام برای شرکت‌هایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست بدون تغییر باقی بماند .از نظر تئوریک، تجزیه سهام نباید تأثیری بر ارزش شرکت داشته باشد زیرا تجزیه سهام فقط انتشار سهام جدید از یک سهم برمبنای نرخی توافقی می باشد.با تجزیه سهام،ارزش دارایی‌های شرکت، سود و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند. تنها نتیجه مشخص تجزیه سهام اینست که تعداد سهام منتشره افزایش می‌یابد. باتجزیه سهام، تعداد سهام منتشره افزایش می‌یابد در حالی که ارزش بازار شرکت همان می باشد و ارزش هر سهم شرکت کاهش می‌یابد. پس به نظر می‌رسد تجزیه سهام یک تغییر حسابداری صرف، بدون پیامدهای اقتصادی باشد و پس وضعیت سرمایه‌گذاران را بهتر یا بدتر از وضعیت قبل از تجزیه سهام نمی‌کند. علی رغم این مبحث تئوریک،تجزیه سهام یک رخداد نسبتاً معمول می باشد که گفته می‌شودنتایجی را برای سهامداران در بردارد.در واقع تجزیه سهام هنوز یک معماست که نیاز به مطالعه های بیشتری دارد.تحقیقات قبلی دو فرضیه را برای تبیین انگیزه های پشتوانه تجزیه سهام مطرح می‌کنند: فرضیه علامت دهی و فرضیه نقدشوندگی.فرضیه علامت‌دهی می‌گوید در شرایطی که عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی هست ممکن می باشد افراد داخلی تصمیماتی مالی همچون تجزیه سهام و توزیع سود نقدی به مقصود انتقال اطلاعات مطلوب به افراد بیرونی اتخاذ نمایند. فاما،فیشر، ینسن و رل[1]در سال 1969؛ گرینبلات،مازولیس و تیتمن[2] در سال 1984؛آسکوئیس، هلی و پالپو [3]در سال 1989؛ مک نیکلز و دیوید [4]در سال 1990 بازده اضافی مثبتی را پیرامون تجزیه سهام شناسایی کردند. این نتایج پشتوانه‌ای تجربی برای فرضیه علامت‌دهی فراهم می‌آورد .

طبق فرضیه نقدشوندگی ،مدیران زمانی تصمیم به تجزیه سهام  می‌گیرند که احساس کنند قیمت سهام بالاتر از یک حد معین می باشد. هدف از تجزیه سهام، رساندن قیمت سهام به نرخ معاملاتی مطلوب مورد نظر می‌باشد. کاهش قیمت سهام سبب جلب سرمایه‌گذاران بویژه سرمایه‌گذاران کوچک، گسترش مالکیت سهام شرکت و در نتیجه بهبود نقدشوندگی سهام می گردد. تحقیقات متعددی پشتوانه‌ای تجربی برای فرضیه نقدشوندگی فراهم می‌آورند. از طرفی بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که نقدشوندگی سهام بعد از تجزیه سهام بدون تغییر باقی می‌ماند و حتی کاهش نیز می‌یابد. مبحث دیگر اینست که تجزیه سهام ممکن می باشد عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد. تجزیه سهام اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را که ممکن می باشد شامل هزینه‌های اطلاعات نامتقارن باشد در شرکت‌هایی که درصد مالکیت افراد داخلی در آنها پایین می باشد، کاهش می‌دهد. برای این شرکت‌ها تجزیه سهام یک علامت مطلوب مورد انتظار به شمار می رود و پس اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کاهش می‌دهد و موجب افزایش نقدشوندگی می گردد. در شرکت‌هایی که مالکیت افراد داخلی در آنها بالاست،افراد بیرونی ممکن می باشد با مسأله انتخاب نادرست مواجه باشند.پس تجزیه سهام در این گونه شرکت‌ها علامت مطلوب مورد انتظاری محسوب نمی‌گردد و در نتیجه بر معامله سهام و همچنین نقدشوندگی سهام تاثیری نمی‌گذارد. به گونه اختصار این فرضیه مطرح می باشد که ساختارهای با تمرکز مالکیت بالا بایستی تأثیر با اهمیتی بر نقدشوندگی سهام بعد از تجزیه سهام داشته باشند. علت آنست که سهامی که توسط افراد داخلی و مالکان خانوادگی نگهداری می گردد معمولاً به گونه فعال دادوستد نمی‌شوند. اگر درصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می گردد بالا باشد،متعاقباً تعداد سهام باقی مانده برای دادوستد در بازار پایین خواهد ماند.پس افزایش نقدشوندگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست،بایستی پایین باشد.زیرا این گونه سهم ها دیگر برای سرمایه‌گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود.اما در شرکت‌هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی در آنها پایین می باشد و تعداد زیادی سهام منتشره برای معامله وجود داردتجزیه سهام تعداد سهامی را که انگیزه افراد بیرونی را تشدید می کند، افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث افزایش نقدشوندگی می گردد. پس تمرکز مالکیت افراد داخلی بر نقدشوندگی بعد از تجزیه سهام که معیار آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌باشد تاثیر منفی می‌گذارد. یعنی مانع از کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بعد از تجزیه سهام می گردد کلارک و شاستری[5] در سال 2001 بزرگی و عوامل تعیین کننده مقطعی هزینه های انتخاب نادرست را برای نمونه ای شامل 266 صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک [6] مطالعه کردند. کلارک و شاستری بر خلاف نیل و ویتلی[7] (1998) به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست در صندوق های سرمایه گذاری مشترک به گونه متوسط 50 درصد پایین تر از هزینه های انتخاب نادرست در سهام کنترلی با اندازه و حجم مشابه می‌باشد.سرانجام آنها به این نتیجه رسیدند که هزینه های انتخاب نادرست به گونه معنی داری پایین تر از میانگین موزون هزینه های انتخاب نادرست سهام انفرادی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک می‌باشد. این نتایج منطبق بر نتایج تحقیقات گورتون و پناچی[8](1993) و سابرامانیام[9] (1991) می‌باشد که می‌گویند ترکیب سهام انفرادی در سبدهای سهام ممکن می باشد سبب کاهش هزینه های انتخاب نادرست معامله‌گردد.تمرکز مالکیت افراد داخلی [10]در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بسیار پایین می باشد. اخیراً توجه خاصی به مطالعه ارتباط بین مالکیت افراد داخلی و تصمیم گیری های مختلف شرکت شده می باشد. علت این امر آنست که مالکیت افراد داخلی نقشی اساسی در مساله نمایندگی که با جداسازی مالکیت و کنترل شرکت‌ها اهمیت پیدا می کند، اعمال می کند.

1-Fama, Fisher, Jensen & Roll

2-Grinblatt , Masulis & Titman

3-Asquith, Healy & palepu

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-McNicols & David

1-Clarke and Shastri

[6]-NYSE

[7]-Nili & Vitily

3-Gorton & Pennacchi

4-Subrahmanyam

5-Insider ownership concentration

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری